پنجشنبه 1399/05/30 - 09:23

مرحله دوم رزمایش دفاعی زیستی؛ گندزدایی و ضد عفونی سطح شهر با رمز «یا علی ابن ابیطالب(ع)» در همدان آغاز شد.