دوشنبه, 08/19/1399 - 09:35

به همت حوزه مقاومت بسیج شهید خواستان فامنین با جمع آوری ۱۲ میلیون تومان از مردم منطقه و همچنین مساعدت کمیته امداد ۴۰۰ متر ایزوگام بر منازل محرومین بخش پیشخور شهرستان فامنین نصب شد.