پنجشنبه 1399/08/22 - 07:56

بسته معیشتی هر کدام به ارزش ۳۰۰ هزار تومان؛ به ایثارگران و رزمندگان معسر توسط ایثارگران سپاه ناحیه همدان اهدا شد.