پنجشنبه, 08/22/1399 - 07:56

بسته معیشتی هر کدام به ارزش ۳۰۰ هزار تومان؛ به ایثارگران و رزمندگان معسر توسط ایثارگران سپاه ناحیه همدان اهدا شد.