شنبه, 08/24/1399 - 08:44

به همت سرگروه‌های صالحین پایگاه شهید یوسفی حوزه شهید شکری‌پور همدان ۵ هزار بسته فرهنگی و یک هزار بسته بهداشتی در شهر همدان توزیع شد.