دوشنبه 1399/10/29 - 10:00

طرح شهید «سلیمانی» با حضور بسیجیان حوزه کوثر فامنین و مراقبان سلامت با مراجعه به درب منازل در شهرستان فامنین برگزار شد.