یکشنبه 1399/11/05 - 12:52

فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت حوزه مقاومت کوثر فامنین از اجرای طرح شهید «سلیمانی» در پایگاه سما روستای قزل آباد شهرستان فامنین سرکشی کردند.