چهارشنبه 1399/09/05 - 09:56 hamedan-admin

اجرای مرحله دوم ضدعفونی به همت پایگاه ولایت همدان

مرحله دوم ضدعفونی قرارگاه پدافند زیستی پایگاه ولایت تابع حوزه شهید خادم پر همدان برگزار شد.

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir

hamedan.sazandegi.ir