ويزيت رايگان عشاير همدان به‌مناسبت دهه كرامت
عكس : مرتضي اميري
1396/05/12
به‌مناسبت گراميداشت دهه كرامت تيمي از بسيج جامعه پزشكي و كانون خادم ياران رضوي به ويزيت رايگان عشاير مستقر در مراتع اطراف همدان پرداختند.