مدرسه اي كه مدرسه شد
عكس : مرتضي اميري
1396/06/15
اردوهاي جهادي حوزه بسيج دانش‌آموزي شهيد «هاشمي» همدان با حضور 60 دانش‌آموز بسيجي در مدارس همدان برگزار شد.