مرمتي منزلي كه همت بسيجي ها را مي خواست
عكس : مرتضي اميري
1396/07/05
بچه هاي بسيجي حوزه امام حسن(ع) شهر رزن در اقدامي جهادي منزل يك فرد نيازمند را مرمت و بازسازي نمودند.