بسیج، بسیج سازندگی ، سازندتگی، افتتاح ، منزل مسکونی ، مددجویان ، سپاه ، کمیته امداد ، ملایر ، بسیج سازندگی ، همدان ، ایران