بسیج ، بسیج سازندگی ، سازندگی، اردوی جهادی ، توزیع ماسک ، فامنین ، حوزه کوثر ، همدان ، ایران