بسیج ، بسیج سازندگی ، سازندگی، درختکاری ، نهال ، روستای حیدره ، بوستان ولایت ، گروه جهادی، همدان