بسیج ، بسیج سازندگی، سازندگی، رزمایش ، کمک مومنانه ، گردان 166 امام حسین ، همدان ، تیپ انصارالحسین