بسیج ، بسیج سازندگی ، سازندگی، رزمایش ، کمک های مومنانه ، سپاه پاسداران ، ملایر ، همدان ، بسته معیشتی