بسیج، بسیج سازندگی، سازندگی، بسته های حمایتی ، حوزه شهید مبارکی ، خانواده های نیازمند ، همدان ، پایگاه شهید بابایی