بسیج، بسیج سازندگی همدان، کمک های مومنانه ، رزمایش ، بسته معیشتی ، سوم خرداد ، فتح خرمشهر ، فامنین ، همدان