بسیج، بسیج سازندگی، سازندگی، گروه جهادی ، وکلا ، کارشناسان حقوقی ، ملایر ، زندان ، همدان