بسیج،بسیج سازندگی، سازندگی، گروه جهادی ، تئاتر ، بسیج هنرمندان ، حضور حداکثری ، ملایر ، همدان