بسیج، بسیج سازندگی، سازندگی، امامزاده عبداله ، شورین ، پایگاه شهید غفاری ، همدان ، حوزه شهید مبارکی ، بازسازی