بسیج، بسیج سازندگی، سازندگی، طرح شهید سلیمانی ، ملایر ، واکسیناسیون ، همدان