بسیج، بسیج سازندگی، سازندگی، آبرسانی ، گروه جهادی ، شهید پتکی ، روستای توانه ، سپاه ، همدان