بسیج ، بسیج سازندگی ، سازندگی، رزمایش ، کمک مومنانه ، فامنین ، همدان ، دهه کرامت Bookmark and Share