بسیج، بسیج سازندگی، سازندگی، ایستگاه صلواتی ، ضیافت غدیر ، ملایر ، عید غدیر ، همدان