بسیج، بسیج سازندگی، سازندگی، فامنین ، روستای پاوان ، حسینیه ، صالحین ، همدان