بسیج، بسیح سازندگی، سازندگی،کارآفرینی، اشتغالزایی، خیاطی، ملایر، همدان