بسیج، بسیج سازندگی، سازندگی، کارگاه ، اقتصاد مقاومتی ، حوزه شهید صفایی ، روستای قرخلر ، همدان