بسیج، بسیج سازندگی، سازندگی، بسیجیان حوزه مقاومت شهید خادم پر و بهورزان درمانگاه در طرح شهید سلیمانی به واکسیناسیون مردم روستای قهورد شهرستان کبودراهنگ پرداختند.