بسیج، بسیج سازندگی، سازندگی، حوزه امام حسن ، طرح شهید سلیمانی ، ملایر ، خدمت رسانی ، همدان ، واکسیناسیون