بسیج، بسیج سازندگی، سازندگی، واکسیناسیون ، کرونا ، مرکز بهداشت ، جوکار ، طرح شهید سلیمانی ، ملایر ، همدان