بسیج،بسیج سازندگی، اردوی جهادی ، حوزه شهید گروسیان ، همدان ، دانش آموزان