بسیج، بسیج سازندگی،کادر درمان ، جهادی ، واکسیناسیون ، کرونا ، بهار ، همدان ، طرح شهید سلیمانی