بسیج، بسیج سازندگی، سازندگی،جهیزیه، پایگاه زینبیه، سپاه، نهاوند ، همدان