بسیج، بسیج سازندگی، سازندگی،دندانپزشکی، پایگاه صدیقی ،سلامت ،جهادی ،ویزیت رایگان ،همدان