بسیج، بسیج سازندگی، سازندگی، گروه جهادی،شهید مدنی، ساخت منزل، محرومین، همدان