بسیج، بسیج سازندگی، سازندگی، قراباغی، اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی، فامنین، همدان