سازندگی، بسیج سازندگی، گروه جهادی، اردوی جهادی، شهید حاج حسن تاجوک، ملایر، همدان