سازندگی، بسیج سازندگی، کمک مومنانه، محرومیت زدایی، ملایر، همدان