سازندگی، بسیج سازندگی، گروه جهادی،رزمایش، جهادگران فاطمی، کبودرآهنگ، همدان