شنبه 1399/07/19 - 12:56 hamedan-admin

اربعین به رنگی دیگر

امسال اربعین به رنگی دیگر است، مردم با عزاداری در شهر و خانه خودشان به دنیا ثابت می‌کنند راه امام حسین (ع) ادامه دارد و پرچم عزای سرور شهدا هیچگاه بر زمین گذاشته نمی‌شود.