سه شنبه 1399/08/06 - 10:30 hamedan-admin

تهیه و اهداء 6 مورد وسایل جهیزیه به همت خواهران جهادگر ملایری

تهیه و اهداء 6 مورد وسایل جهیزیه
3 مورد لوازم سیسمونی
156بسته معیشتی
156بسته لوازم التحریر